wybierz język:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /inc/baner.php on line 23
MEDIACJA – alternatywa postępowania sądowego. Dlaczego ciągle niedoceniana?
2012-11-16

Mediacja jako instytucja prawna została wprowadzona  ustawą z dnia 28 lipca 2005r.  Nie jest to więc instytucja nowa.  Powinna zatem doskonale funkcjonować, na poziomie nie gorszym niż w krajach potocznie zwanych Europą Zachodnią.

Dlaczego tak się nie stało?

Wiedza przeciętnego Polaka o mediacji jest nadal raczej znikoma, mimo wielu akcji uświadamiających.

 Powszechnie wiadomo, że wiele osób kieruje swe roszczenia do sądu składając pozew w oparciu o „wygooglowany”  wzór, wybierając tym najgorszą, bo długotrwałą i kosztowną drogę dochodzenia roszczeń.  Wiadomo też, że informacje o mediacji i mediatorach są tak samo dostępne w Internecie jak wzory pozwów. Nasuwa się więc pytanie dlaczego Polacy nie poszukują alternatywnych metod rozwiązania sporu.   

Często w umowach, również tych „wygooglowanych” zamieszczone są klauzule przewidujące, że w przypadku problemów z niewłaściwym wykonaniem bądź niewykonaniem umowy, strony podejmą próbę polubownego rozwiązania sporu. Oznacza to, iż przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sadowego powinni podjąć negocjacje w celu rozwiązania konfliktu, a powództwo złożyć w przypadku fiaska negocjacji

Uważam, iż istnieje doskonalsze rozwiązanie, tzw. „klauzula multistep”. Oznacza ona, iż strony przed skierowaniem sprawy do sądu dają sobie jeszcze jedną szansę rozwiązania sporu.  Tą szansą jest mediacja.

Klauzula „multistep” może brzmieć następująco:

W przypadku sporu wynikającego z zawarcia, wykonania (niewykonania lun nienależytego wykonania) oraz  ważności lub wypowiedzenia (rozwiązania), strony postanawiają prowadzić negocjacje w celu jego rozwiązania. W przypadku nie osiągnięcia powodzenia w trakcie 30 dni od rozpoczęcia negocjacji strony skierują sprawę do ... ( dane mediatora lub ośrodka mediacji) celem rozwiązania sporu w trybie mediacji.

 Często namawiam swoich klientów i ich przeciwników procesowych, aby skorzystali z mediacji. Niestety słyszę w odpowiedzi; „Niech sąd  osądzi”.  Czy zatem generalnie nie chcemy samodzielnie rozstrzygać o swoich sprawach? Czy raczej zwycięża bezwzględne i ślepe przekonanie o własnych racjach i wola  zdeptania przeciwnika, nawet za cenę ryzyka przegrania procesu sądowego. Dlatego tak ważne jest wpisywanie w treści umów, zanim powstanie konflikt,  klauzul  „multistep”, które obligują strony przed wszczęciem procesu sądowego do zwrócenia się do mediatora. Mediator pomoże osiągnąć porozumienie lub choćby wyodrębnić konkretne sporne obszary, nie prowadząc do eskalacji konfliktu.  

             Korzyści jakie przynosi mediacja jest naprawdę wiele, przede wszystkim jest to tanie narzędzie prowadzące do rychłego zakończenia sporu, a obie strony konfliktu zajmują pozycję „win-win” 

 

 

 

Dodaj komentarz
Przeczytaj także

Czy dzisiejsze rozstrzygnięcie TSUE ukształtuje linię orzeczniczą?

 Z orzeczenia płynie po pierwsze wniosek, że  polskie sądy mogą, a nawet powinny unieważniać umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego/indeksowanego CHF jeżeli ustalą, że  usunięcie  klauzul abuzywnych powoduje niedopuszczalną zmianę charakteru umowy. 

„Ratowania umowy kredytu” poprzez uzupełnienie  jej treści, możliwe jest  jedynie wówczas, gdy kredytobiorca na skutek unieważnienia umowy zostałby narażony na dotkliwe i nieakceptowalne przez niego skutki unieważnienia. 

Nadal każda sprawa – każde roszczenie Frankowicza będzie  indywidualnie  rozpoznawana przez sąd, ale wyrok TSUE w sprawie Dziubak wskazuje kierunek orzecznictwa.

2019-10-03
|
>>

Brak rozwiązań systemowych, skłania Frankowiczów do składania pozwów, które lawinowo trafiają do warszawskiego sądu.  

Brak jednolitej linii orzeczniczej, to być  może skutek niektórych „probankowych” orzeczeń Sądu Najwyższego, bądź powtarzania stereotypów iż Frankowicze nie ponieśli szkody. 

Nie sposób zrozumieć dlaczego oczywista teza, że oceny skutków niedozwolonych postanowień umownych dokonuje się  według stanu z chwili zawarcia  umowy, wymagała  uchwały siedniu sędziów Sądu Najwyższego, podjętej na wniosek Rzecznika Finansowego o rozstrzygnięcie występujących rozbieżności w wykładni prawa.

Ciągle zastanawiamy się dlaczego  sądy tak rzadko sięgają do sankcji nieważności umów zawierających abuzywne klauzule w umowach kredytowych. 

2019-02-11
|
>>

Od czasu zamieszczenia przeze mnie wpisu pt. „Skutki kryzysu” minęło trzy lata. Być może mijałyby kolejne, gdyż moją aktywność na blogu ogranicza praca nad sprawami, w tym również sprawami konsumentów.  Jednak lektura zamieszczonego w Rzeczpospolitej  z 13 stycznia 2017r  artykułu  pt.  „Frankowicze są wkręcani w procesy”, nie pozwala mi na dalsza bierność na blogu.

2017-01-13
|
>>

Klienci pytają mnie o pozew hybrydowy, który w ostatnim czasie  stał się określeniem dość popularnym w związku z licznymi procesami dotyczącymi kredytów „frankowych” .

Najkrócej można powiedzieć, iż jest to pozew inny niż pozew grupowy, czyli....

2017-03-06
|
>>

           W najbliższym czasie zamierzamy opublikować cykl krótkich artykułów związanych z problematyką bankową, w których rozważymy ryzyko kredytu we franku szwajcarskim lub innej obcej walucie, a także poruszymy kwestie związane z ubezpieczeniem kredytu, zwłaszcza tzw. ubezpieczenie niskich wkładów i jego koszty, kwestie dotyczące zabezpieczenia kredytu, możliwości zmiany umowy lub odzyskania nadpłaconych pieniędzy. Postaramy się również naświetlić problemy klauzul abuzywnych (klauzul niedozwolonych) wpisywanych w treść umowy kredytowej.

            Zapraszamy do śledzenia wpisów na blogu.

2013-09-15
|
>>

Mediacja jako instytucja prawna została wprowadzona  ustawą z dnia 28 lipca 2005r.  Nie jest to więc instytucja nowa.  Powinna zatem doskonale funkcjonować, na poziomie nie gorszym niż w krajach potocznie zwanych Europą Zachodnią.

Dlaczego tak się nie stało?

2012-11-16
|
>>